You need to enable JavaScript to run this app.

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet www.hairpal.dk & www.hairpal.com accepterer du som bruger følgende forretningsbetingelser.

1. Indledning

1.1 Driften af hjemmesiden varetages af Hairpal ApS, CVR-nr. 38968688, Procelænshaven 26, 2000 Frederiksberg (herefter kaldet ”Hairpal”).

2. Partnere

2.1 Adgangen til at benytte de af Hairpal udbudte ydelser afhænger af, om brugeren er gæst eller registreret partner hos Hairpal. Såvel gæster som medlemmer af Hairpal kan aftale klipning ved brug af Hairpals platform. Adgang til Hairpals formidlingsplatforms med annoncering af klipning forudsætter dog et partnerskab med Hairpal.

2.2 En partner som opretter en annonce for klipning kaldes herefter for ”frisør”. En partner eller en gæst som benytter sig af en annonce for klipning, kaldes herefter for ”kunde”.

2.3 Parternskabet med Hairpal bliver etableret og er gyldigt ved:

a) partnerens accept af disse forretningsbetingelser for Hairpal;

b) partnerens korrekte indtastning af oplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) i Hairpals partnerprofil. En partner kan til enhver tid foretage ændringer af eller slette sine oplysninger ved at kontakte hej@hairpal.dk. Ved sletning af oplysninger, som er en forudsætning for at blive partner hos Hairpal, anses partnerskabet automatisk for ophørt.

2.4 Partneren modtager i forbindelse med tilmeldingen en bekræftelse, som sendes til partnerens oplyste e-mailadresse.

2.5 Hairpal er berettiget til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert partnerskab uden varsel. Enhver partner kan bringe sit partnerskab til ophør uden varsel under menuen ”min konto”.

2.6 Partneren meldes i forbindelse med tilmeldingen automatisk til Hairpals nyhedsbrev, som sendes til Partnerens oplyste e-mailadresse.

3. Ydelser

3.1 Hairpals brugere og gæster erhverver af Hairpal alene adgang til en formidlingsplatform (database). Formidlings platformen indeholder og giver adgang til sådanne faktuelle oplysninger, som gør det muligt for Kunder at etablere den fornødne kontakt til Frisører, som annoncerer klipning, med henblik på at træffe nærmere aftale vedrørende klipning.

4. Betaling

4.1 Medmindre andet fremgår, skal brugerne følge de til enhver tid gældende retningslinjer for prisfastsættelse hos Hairpal. Det er ikke tilladt at aftale andre priser. Retningslinjerne vil fremgå automatisk, når der udarbejdes en annonce for klipning.

4.2 Formidlings platformen indeholder et betalingsmodul, der giver mulighed for online betaling for klipning mellem Kunde og Frisør. Ved brug af online betaling trækkes beløbet for klipningen på Kundens debit- eller kreditkort, når han eller hun booker klipningen. Beløbet for klipningen overføres til Partnerens konto på Hairpal.dk, hvorefter han eller hun får dem udbetalt den efterfølgende 1. i hver måned

4.3 Hvis klipningen ikke gennemføres grundet Partnerens forhold, og hvis kunden gør Hairpal opmærksom herpå via hjemmesiden mindre end 24 timer efter starttidspunktet for den planlagte klipning, tilbageføres beløbet til kundens konto. Dette gælder også, hvis Kunden aflyser klipningen via hjemmesiden senest 24 timer inden afgang. Aflyser Kunden en klipning indenfor 24 timer fra det bestilte tidspunkt, vil Kunden blive opkrævet et aflysningsgebyr.

4.4 For at stille formidlingsplatformen til rådighed opkræver Hairpal et servicegebyr af prisen for den enkelte klipning. Størrelsen af servicegebyret vil til enhver tid fremgå af hjemmesiden, og Partneren betaler automatisk beløbet ud af den godtgørelse, som han eller hun modtager fra Kunden online.

5. Markedsføring

5.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på Hairpals hjemmeside fra brugere på egne eller andres vegne, er ikke tilladt.

5.2 Enhver handling i strid med 5.1 anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Hairpal og brugeren. Hairpal forbeholder sig ret til at slette indhold på hjemmesiden og til at tage yderligere retsskridt, som Hairpal anser for nødvendige som følge at overtrædelsen af 5.2.

6. Brugerens særlige forpligtelser

6.1 Brugeren indestår for, at de af ham eller hende opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til Hairpal ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

6.2 Brugeren indestår for, at han eller hun ikke ved benyttelsen af Hairpals hjemmeside tilfører Hairpals hjemmeside usædeligt og strafferetsligt indhold samt virus, programmer og software, som kan påføre Hairpal samt andre brugeres software og hardware skade.

6.3 Brugeren indestår for, at han eller hun ikke vil gøre brug af data på Hairpals hjemmeside til anden brug end kontakt direkte relateret til Hairpals formidling af klipning, herunder specielt ved at benyttelse e-mail-adresser og postadresser, som medlemmet via Hairpals hjemmeside måtte komme i besiddelse af.

6.4 Brugeren indestår for, at han eller hun vil bruge platformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelser beskrevne retningslinjer. Hairpal forbeholder sig ved mistanke om misbrug retten til at analysere brugerens korrespondance med andre brugere via platformen samt at opsige dennes partnerskab.

7. Ansvarsfraskrivelse for Hairpal

7.1 Hairpal er alene en mellemmand, der udbyder en formidlingsplatform og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af Hairpals formidling af klipning foregår derfor på brugernes eget ansvar. Hairpal hæfter ikke for eventuelle opståede skader under klipning. Ligeledes hæfter Hairpal under ingen omstændigheder for klipning, som ikke er lykkedes helt eller delvist.

7.2 Brugeren er indforstået med og accepterer, at Hairpal ikke kan drages til ansvar for andres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på Hairpals hjemmeside. Planlægningen, gennemførelsen af og ansvaret for klipningen afhænger alene af Partneren og Kunden og vedrører i intet tilfælde Hairpal.

7.3 Hairpals ydelse er gennemført, når brugeren på Hairpals hjemmeside har booket en tid hos Partneren, som brugeren har booket med henblik på at blive klippet. Hvis brugeren benytter Hairpals online betalingsplatform, er betalingsydelsen endvidere gennemført, når beløbet er overført fra Kunde til Partner.

7.4. Hairpal kan ikke drages til ansvar for ydelsens tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og udfald.

7.5 Hairpal kan ikke drages til ansvar for økonomisk tab og følgeskader, herunder ved manglende indtjening eller tab af data og informationer.

7.6 Hairpal kan ikke drages til ansvar for indholdet på Hairpals hjemmeside; herunder særligt tekst, information eller links som er indrykket af Partnere i fritekst-felter på hjemmesiden.

8. Databeskyttelse

8.1 Ved afgivelse af deres oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse er brugeren indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Hairpals forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver kunde, der benytter Hairpals hjemmeside. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og lignende, som vil blive behandlet fortroligt.

8.2 Hairpal vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmers opgivne medlemsoplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Hairpals forretningskoncept om tilbud om klipning. Partneren er indforstået med, at partneroplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

8.3 En partner kan til enhver tid foretage ændringer af eller slette sine partnersoplysninger ved at skrive til hej@hairpal.dk.

8.4 Der henvises til Hairpals generelle privatlivspolitik.

9. Rabatkoder

9.1. Brugere af Hairpal kan få Hairpal rabatter f.eks. ved at invitere nye brugere til at booke en tid på www.hairpal.dk. Afsender modtager rabatten når modtager gennemføre en klipning. Afsender kan bruge rabatten for at få rabat på deres næste klipning. Modtager får rabatten til første klipning.

9.2. Hairpal kan ensidigt fastlægge betingelserne for tildeling, brug og gyldighed af Hairpal rabatter og -tegn.

9.3. Eventuelt tilmelding bonus eller referral rabat kan kun bruges én gang.

9.4. Hairpal rabatter kan ikke veksles til kontanter.

9.5 Der kan maksimalt gives 100,00 kr. I rabat pr. Klipning, medmindre andet fremgår.

9.6. Tildelte Hairpal rabatter vil blive ophævet, hvis Hairpal opdager misbrug af rabat- referral ordning eller mistænkte eller opdager, at Hairpal rabat- referral ordning er blevet tildelt på urigtige grundlag. I sådanne tilfælde vil Hairpal fakturere det beløb, der blev betalt ved brug af sådanne rabat- referral ordning.

10. Ændringer af forretningsbetingelser

10.1 Hairpal forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

10.2 I tilfælde af ændringer af disse forretningsbetingelser vil partnerne blive informeret herom via e-mail. Ændringen vil ligeledes fremgå af Hairpals hjemmeside.

11. Øvrige bestemmelser

11.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig ugennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

11.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig ugennemførlige, har ugennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

11.3 Enhver tvist mellem Hairpal og en bruger afgøres efter dansk ret.